อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท

กฎหมายการกระจายอำนาจ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

แผนการดำเนินการ

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศสอบราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลรายรับรายจ่าย

งบแสดงฐานะการเงิน