อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

 

 

ประกาศข่าวสารเทศบาล

ประกาศข่าวเทศบาลทาสบชัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลทาสบชัย เรื่อง กำหนดอายุงานทรัพย์สินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี

ประกาศอายุการใช้งานทรัพย์สินเเละอัตราค่าเสื่อม

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

ายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดระจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย เพิ่มเติม

ประเภทเอกสารสิทธิ์ นสก.๓ และ นสก.๓ ก.

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย

ราคาปะเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านศาลาแม่ทาหมู่ที่ ๓

ราคาปะเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านศาลาแม่ทาหมู่ที่ ๔

บัญชีรายการที่ดิน นส๓ และ นส๓ก.

แบบบัญชีรายการที่ดินโฉนด

แบบัญชีที่ดิน สปก.