อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

ข้อมูลข่าวสารอื่น ของ เทศบาลตำบลทาสบชัย

เทศบาลตำบลทาสบชัย

ตลาดดอยแก้ว(กาดบ้านทา)

 

ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
 

s

นายพนัส แก้วตา

ปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีทาสบชัย

นายจันทร์ ก้อนตั้ง

สมาชิกสภา

นายศรียนต์ ฟูตั้ง

สมาชิกสภา

นายสุทัศน์ ปละอุด

สมาชิกสภา

นายทองสุข อินมาตร์

สมาชิกสภา

นายอ้าย น้อยยะ

สมาชิกสภา

นายประสิทธิ์ มูลวงค์

สมาชิกสภา

นายเสรี อารินทร์

สมาชิกสภา

นายสมศักดิ์ กิติ

สมาชิกสภา

นายเมืองจันทร์ บุตรแก้ว

สมาชิกสภา

นายสวิง ตาลโชติ

สมาชิกสภา

นายเฉลิม หล้ากาศ

สมาชิกสภา

นางจารุนันท์ ปละอุด

สมาชิกสภา

 

นายพนัส แก้วตา

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชั