อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

ข้อมูลข่าวสารอื่น ของ เทศบาลตำบลทาสบชัย

เทศบาลตำบลทาสบชัย

ตลาดดอยแก้ว(กาดบ้านทา)

 

ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
 

s
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลทาสบชัย

...ประวัติของเทศบาลตำบลทาสบชัย...
...........เทศบาลตำบลทาสบชัย เป็นองค์กรหนึ่งที่มีขอบเขตในการบริหารงานในพื้นที่ของตำบลทาสบเส้า มีรายละเอียด รูปแบบขององค์กรดังต่อไปนี้ชื่อเทศบาลตำบลทาสบชัย เป็นที่มาจากชื่อของตำบล ทาสบเส้า ที่ถูกกำหนดชื่อจากส่วนหนึ่งของภูมิประเทศตำบลทาสบเส้าก็คือ สายน้ำแม่ทา มาบรรจบกับ ลำห้วยแม่เส้า ราษฎรจึงได้กำหนดชื่อพื้นที่ตำบลนี้เป็นตำบลทาสบเส้าตามมาตรา40และมาตรา41 แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล โดยประกาศ จัดตั้งสภาตำบลทาสบเส้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทาสบเส้า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2542 และได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลทาสบชัยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)
ที่ทำการเทศบาลตำบลทาสบชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 บ้านหล่ายสาย อยู่ห่างจากอำเภอ แม่ทาไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองลำพูน ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 50 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาณ 55กิโลเมตร
อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขต อบต.ศรีบัวบาน อ. เมือง จ. ลำพูน
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขต อบต.ทากาศ อ. แม่ทา จ. ลำพูน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขต อบต.ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน
และ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขต อบต.ทาทุ่งหลวง อ. แม่ทา จ. ลำพูน
เนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ 176 ตารางกิโลเมตร


ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ำแม่ทาไหลผ่าน จำนวน 1 สาย พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม
สภาพภูมิอากาศเทศบาลตำบลทาสบชัยมีลักษณะอากาศโดยทั่วไปมี 3 ฤดู ฤดูร้อนระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายนอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวอากาศเย็นจะเริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 16 องศาเซลเซียส

จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่
- หมู่ 4 บ้านทาผาตั้ง - หมู่ 11 บ้านทาทุ่งยาว - หมู่ 12 บ้านดอยแก้ว - หมู่ 14 บ้านสบสะป้วด
- หมู่ 15 บ้านผาสุข - หมู่ 16 บ้านหล่ายสาย
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย บางส่วน จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่
- หมู่ 2 บ้านแม่สะป้วด - หมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา - หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน - หมู่ 6 บ้านร้องเรือ - หมู่ 10 บ้านกอลุง

ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 5,043 คน แยกเป็น
- ชาย 2,497 คน                     - หญิง 2,546 คน
- จำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,577 ครัวเรือน

 

 

 

 

 

 

 

นายพนัส แก้วตา

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลทาสบชัย