อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

เจตนารมย์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

++ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปี พ.ศ.๒๕๖๒

นโยบายและคุณธรรมและความโปร่งใส

++ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ปี พ.ศ.๒๕๖๐

++ประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส ปี พ.ศ.๒๕๖๑

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

++ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ของเทศบาลตำบลทาสบชัย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

++แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลทาสัย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

++++ส่วนที่ ๑

++++ส่วนที่ ๒

++++ส่วนที่ ๓