อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง

ประมวลกฏหมาย วิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฏหมายอาญา

พรก.ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540

พรบ.ความรับทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

พรบ.เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๖๒

พรบ.ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

พรบ.ระเบียบบริหารงานแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐