อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมืนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

 

กฏหมาย ป.ป.ช.น่ารู้

มาตรา ๑๐๐

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

๑.เรื่อง หลักเกณฑ์ผู้อยู่กินกันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ.๒๕๖๑ ๒.เรื่อง หลักเณฑ์การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓