อ่างเก็บน้ำงามตา . . ไหว้สาเจ้าพ่อขุนตาน . . เชี่ยวชาญการไร่นา . . ตลาดป่าเลื่องชื่อ . . งานฝีมือหัตถกรรม . . เชิดชูนามทาสบชัย

วิสัยทัศน์ "มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาท้องถิ่นด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะประสานประโยชน์ทุกชุมชน

ได้มองเห็นความสำคัญของเทศบาลตำบลทาสบชัยจะไม่เป็นทางผ่านเหมือนอดีตอีกต่อไปการทำงานทุกอย่างต้องโปร่งใสชุมชนต้องมีส่วนร่วมสามารถตรวจสอบได้"

 

กิจการสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาสบชั

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ และ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑

๑.เรียกประชมุและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๒.เรียกประชมุและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๓.เรียกประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

๔.เรียกประชมุและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒

๑.เรียกประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๒.เรียกประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๓.เรียกประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๑เรียกประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย ๓ ครั้ง ๑

๔,เรียกประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัย ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖

ประกาศสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ และหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓

๑.เรียกประชุมและรายงานการประชุมมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

๑.๑.เรียกประชุมและรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทาสบชัย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑